Contact Us at

PresidentVice President
Shri Eshwar. B. Khandre, BE
Shanti Vardhak Education Society
Bhalki – 585 328
Bidar District
Tele No :08484 - 261217
Fax :08484 -261217
E-Mail : shantiverdhak@hotmail.com
             shantiverdhakadm@hotmail.com
Shri Keshav Rao Nitturkar
Shanti Vardhak Education Society
Bhalki – 585 328
Bidar District
Tele No :08484 - 261217
Fax :08484 -261217
E-Mail : shantiverdhak@hotmail.com
             shantiverdhakadm@hotmail.com
SecretaryAdministrator
Shri Basavanappa Hosale
Shanti Vardhak Education Society
Bhalki – 585 328
Bidar District
Tele No :08484 - 261217
Fax :08484 -261217
E-Mail : shantiverdhak@hotmail.com
             shantiverdhakadm@hotmail.com

Shri Ma.Gha.Cha.Dr.Channabasava Pattaddevaru
V.S.Kattimani
Shanti Vardhak Education Society
Bhalki – 585 328
Bidar District
mob No :9449139146
Fax :08484 -261217
E-Mail : shantiverdhak@hotmail.com
             shantiverdhakadm@hotmail.com
Contact Us